Algemene voorwaarden Qleann

Artikel 1 – Definities
Qleann, gevestigd te Zwolle, KvK-nummer 80316743, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als
verkoper.
De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
Partijen zijn verkoper en koper samen.
Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of
goederen door of namens verkoper.
Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 – Betaling
De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een
aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen
op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering
komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding
voor buitengerechtelijke incassokosten.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper
op de koper onmiddellijk opeisbaar.
Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de
afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 4 – Aanbiedingen, offertes en prijs
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet
binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of
schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én
schriftelijk overeenkomen.
De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en
eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Particuliere klanten hebben het recht hun bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, vervolgens heb je nog 14 dagen de tijd het artikel te retourneren.
Om gebruik te maken van je herroepingsrecht moet het artikel met alle geleverde toebehoren en in redelijkerwijze worden geretourneerd.

Om je retourzending te voltooien, hebben we een ontvangstbewijs of aankoopbewijs nodig.
Stop dus altijd een aankoop bon of factuur in de verpakking tijdens het retourneren.
Let op: zakelijke klanten kunnen geen gebruik maken van het herroepingsrecht, echter is het altijd mogelijk om te kijken of artikelen alsnog geretourneerd kunnen worden, neem hiervoor gerust contact op.

Om je product te retourneren, moet je het product opsturen naar: Stadshagenallee 5, 8043 ZA Zwolle.
Je bent verantwoordelijk voor het betalen van je eigen verzendkosten voor het retourneren van je artikel.
Verzendkosten worden niet gerestitueerd (tenzij anders overeengekomen).

Als je duurdere artikelen retourneert, kun je overwegen een traceerbare verzendservice te gebruiken of een verzendverzekering af te sluiten.
We kunnen niet garanderen dat we je geretourneerde artikel zullen ontvangen en zijn hiervoor ook niet verantwoordelijk.

Zodra je retourzending is ontvangen, geïnspecteerd en geaccepteerd of afgekeurd zullen we je informeren over de retournering.
Als de retournering wordt goedgekeurd, wordt je terugbetaling verwerkt en wordt er binnen 14 dagen automatisch een tegoed op je account of oorspronkelijke betaalmethode toegepast.

Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling
overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van
de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht
verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of
aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen
indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 – Oplevering en risico-overgang
Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 8 – Onderzoek en reclames
Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke
termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen
die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10
werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf
opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet
aan verkoper worden tegengeworpen.
Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen
behorende bij diezelfde overeenkomst.
Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9 – Monsters en modellen
Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn
verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn
overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en
aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft
te beantwoorden.

Artikel 10 – Levering
Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel
op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor
de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding
van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of
aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen
afzonderlijk te factureren.

Artikel 11 – Overmacht
Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht,
dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan
van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst
redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog
en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting,
werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen
in het bedrijf van verkoper.
Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk
is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij
zulks aan verkoper te verwijten is.
Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen
jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen
kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht
de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke
ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 12 – Overdracht van rechten
Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke
instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld
in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de
gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de
zaken terugnemen.
Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht
om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van
schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere
wijze te bezwaren.
Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te
geven.
Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is
voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform
afspraak heeft betaald.
In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk
opeisbaar.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten
aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen
risico volgens de desbetreffende polis.
Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15 – Klachtplicht
Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland.
We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@qleann.com

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan
te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.
Vanaf
15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om
klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie.
Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.
Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u
vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 16 – Garanties
Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het
verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het
gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na
ontvangst van het verkochte door koper.
De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat
de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat
verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige
zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk
gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd
hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie
beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

Artikel 17 – Intellectueel eigendom
Qleann behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningenen modellen-recht, etc.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere
informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Qleann (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 18 – Wijziging algemene voorwaarden
Qleann is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
Grote inhoudelijke wijzigingen zal Qleann zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Qleann is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van
eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk
bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.